เกี่ยวกับศูนย์วิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนทางระบบนิเวศ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2556)ทรัพยากรธรรมชาติได้เสื่อมโทรมลงอย่างมาก หากยังไม่มีการแก้ไขโดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยอย่างเป็นระบบ อาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



   หลายฝ่ายเห็นพ้องกันแล้วว่าเป้าหมายของการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คือต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่เติบโตไปอย่างมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง และมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อระบบเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ที่มั่นใจได้พอสมควร เรื่องของความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะทั้ง 3 ระบบ มีความเกี่ยวข้องโยงใยกันอย่างลึกซึ้ง ความอุดมสมบูรณ์ ความร่อยหรอ และปัญหาที่เกิดกับระบบหนึ่ง จะมีผลกระทบต่ออีกระบบหนึ่ง เป็นลูกโซ่ บ่อยครั้งที่เราประสบกับปัญหาเหล่านี้ แล้วใช้วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ผิวเผิน มิใช่เพราะเรามักง่าย แต่อาจเป็นเพราะเรามีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปก่อน ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด ทั้งๆที่ยังเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของระบบทั้งสามไม่ครบถ้วน ทั้งๆที่ยังขาดองค์ความรู้บางอย่าง โดยเฉพาะความรู้เชิงบูรณาการ เป็นเรื่องที่โยงใยกันระหว่างศาสตร์หลายๆสาขา ซึ่งจะเป็นคำถามวิจัยหลักที่เราจะถกกัน และร่วมกันหาคำตอบ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะนำลุ่มน้ำไปสู่ความยั่งยืนตามที่เราทุกคนต้องการ . . .
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักในปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดตั้ง ศูนย์วิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ขึ้น โดยมอบหมายให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นหน่วยประสานงานวิจัยในลุ่มน้ำฯร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่ และกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆขององค์กรภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่มากพอสมควร และที่สำคัญจะร่วมมือกับชุมชนในลุ่มน้ำฯ ด้วย เริ่มกันที่การสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทำมาแล้ว ช่วยกันทำแผนที่วิจัย โยงใยกับประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำฯ กำหนดความสำคัญ ความเร่งด่วนของปัญหา ฯลฯ ทางเราตระหนักดีว่าได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของทะเลสาบสงขลากันมาพอสมควรแล้ว มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาในภาพรวมมากพอที่จะวางแผน กำหนดทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำฯได้ แต่เชื่อว่ายังมีคำถามวิจัยในรายละเอียดอีกมากมายที่เราต้องการคำตอบเชิงลึก ทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำมาช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคม ของคนในลุ่มน้ำ เพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Close