ลักษณะทางนิเวศ


ที่ตั้ง :


ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง (ทั้งจังหวัด) สงขลา (12 อำเภอ) และนครศรีธรรมราช (2 อำเภอ)

ทิศเหนือ : ติดกับอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ : ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอำเภอจะนะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด

พื้นที่ :


8,729 ตารางกิโลเมตร (แผ่นดิน 7,687 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทะเลสาบ 1,042 ตารางกิโลเมตร)

สภาพภูมิอากาศ :


ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงแบ่งฤดูได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน
ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
ฤดูฝน เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคม
ประชากร : ประมาณ 1.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547


Close