ประเด็นสนทนา

ปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม

โพสเมื่อ: 13 พ.ค. 59 11:08:44 น.
ปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม

ประเด็นปัญหาสำคัญ
1.ปัญหาการรุกล้ำฟาร์มทะเลของชาวประมงในพื้นที่(เขตอนุรักษ์)
2.ปัญหาการตื้นเขินของป่าชายเลน
3.ไม่มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่ม
4.ปัญหาการปล่อยน่้ำเสียลงทะเลสาบเช่น จากการทำบ่อกุ้ง
5.การจับปลาในฤดูว่างไข่
ุ6.วิกฤตระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ

แนวทางการแก้ปัญหา

1.รณรงค์สร้างความเป็นเจ้าของทรัพยากรทางทะเลตรวจ
ออกกฎการฝ่าฝืนการรุกล้ำเขตฟาร์มทะเลที่่รุนแรง
2.การศึกษาปัญหาการจัดการน้ำในชุมชนโดยการนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
3.ต้องปลูกป่าชายเลนเพิ่มโดยให้ทุกพื้นที่เทศบาล อบต. เป็นแกนนำรับผิดชอบ
4.มีกฎหมายคุ้มครองที่ปฏิบัติจริงจังในการปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งการจับปลาในฤดูวางไข่
5.รณรงค์การรักษาระบบนิเวศน์
กลุ่ม1 กระแสสินธฺฺุ์
leezaeli@gmail.com
1.20.152.XXX
แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพส :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •  
Close