ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
ประชุมย่อย ครั้งที่ 2 “การจัดทำ Roadmap เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
17 มีนาคม 2560

รูปภาพประชุมย่อย ครั้งที่ 2

“การจัดทำ Roadmap เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30-14.00 น.

ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

--------------------------------------------------------------------------------------------

Close