ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
“การจัดทำ Roadmap เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
17 มีนาคม 2560

“การจัดทำ Roadmap เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-------------------------------------------------------------------

Close