ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
การประชุมเพื่อจัดทำแผนที่วิจัยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
31 มีนาคม 2560

“การประชุมเพื่อจัดทำแผนที่วิจัยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงการพัฒนาระบบและกลไก

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยฯคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Close