ภาพกิจกรรมชาวลุ่มน้ำ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ทะเลน้อยและปากพะยูน
29 พฤษภาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ทะเลน้อยและปากพะยูน

จังหวัดพัทลุง

ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:00 – 16:00 น.

-----------------------------------------------------------------------

Close