ข่าวประชาสัมพันธ์
thumbnails list
 • การประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” (ดู: 1,356)

  กำหนดการประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 09.00-09.30 น. ...

 • แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยดำเนินการ (ดู: 2,054)

  ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการส่งรายงานผลการวิจัยไว้แล้วนั้น แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยเพื่อใช้ในการดำเนินการมีดังนี้ การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน 1. แบบฟอร์มสัญญายืมเ...

 • ประกาศทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาปริญญาเอก (ดู: 1,661)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยทุนนี้จะเป็นทุนช่วยสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ซึ่...

 • “คนไทยรักในหลวง” (ดู: 1,996)

  “คนไทยรักในหลวง” เป็นประโยคสั้นๆ ที่ไม่ต้องการคำอธิบาย และทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องในหลวงให้เราฟัง ไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือตัวอักษร เราก็จะมีความสุขที่ได้รับรู้และมีส่วนร่วม เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ทั้งผู้เล่า ผู้เขียน และผู้ฟัง ในหลวงของเราอาจจะมิได้เป็นเทพบนท้องฟ้า แต่เราก็รักและเ...

 • ประกาศทุนวิจัย : ปี พ.ศ. 2560 (ดู: 2,146)

  ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ : ปี พ.ศ. 2560 __________________________________________________________________________ จำนวน 5 ทุน 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงลึก 2. ทุนสนับสนุนงา...

 • ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา (ดู: 1,642)

  ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมระบบโลก” ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น. ณ เวที ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบกับ วิทยากร รศ.ดร.ฉัตรไ...

 • ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย (ดู: 1,356)

  1. ชื่อโครงการ โครงการ “ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย” 2. ที่มาและความสำคัญ ทะเลน้อย เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบน้ำสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง ป่าพรุ ป่าดงดิ...

 • การสัมมนา “COP21: สาระสำคัญและผลกระทบสำหรับประเทศไทย” (ดู: 2,259)

  กำหนดการสัมมนา “COP21: สาระสำคัญและผลกระทบสำหรับประเทศไทย” วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ----------------------------------------------------------------...

 • ประชุมสัมมนา “สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและแนวทางจัดการ” (ดู: 2,589)

  การประชุมสัมมนา “สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และแนวทางจัดการ” Sustainability: the role of Higher Education and Research ณ ห้องทานตะวัน ชั้น ๒ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่ วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐น. ...

ไปที่หน้า
Close