ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทุนวิจัย : ปี พ.ศ. 2560
30 กันยายน 2559

 ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ

: ปี พ.ศ. 2560

__________________________________________________________________________

 

จำนวน 5 ทุน

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงลึก

2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน

3. ทุนสนับสนุนการขยายผลต้นแบบผลงานวิจัย

4. ทุนบันทิตศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

5. ทุนบัณทิตศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

___________________________________________________________________________

 

(1)   ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงลึก

 

ประเด็นที่สนับสนุน:

ประเด็นที่เป็นหรือคาดว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เช่น ปัญหาดุลยภาพของน้ำ (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) ปริมาณและคุณภาพน้ำใช้/น้ำเสีย อุทกภัย/ภัยแล้ง/การรุกล้ำของน้ำเค็ม การปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดิน ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ (กักเก็บ/รองรับน้ำ) ป่าต้นน้ำและป่าพรุ อุทกนิเวศของแล่งน้ำ ระบบนิเวศทางน้ำ สัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพทางน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำ

 

วงเงินที่สนับสนุน: 2 โครงการ โครงการละ 200,000 บาท

 

เงื่อนไขของนักวิจัยที่โครงการสนับสนุน:

       1. เป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

       2. ไม่มีประวัติการรับทุนวิจัยในโครงการแต่ไม่จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดหรือแจ้งให้ทราบระหว่างดำเนินโครงการ และไม่มีมีปัญหาด้านจรรยาบรรณนักวิจัย

       3. มีความรู้ ประสบการณ์และสนใจจะทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ เกี่ยวกับประเด็นที่สนับสนุน สามารถใช้ข้อมูลหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบหรือเสนอแนวทางที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสให้กับชุมชนหรือสังคมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยและภาคส่วนที่เกียวข้องที่ดำเนินการโดยโครงการ

       4. จะต้องมีพื้นที่และภาคส่วนที่ร่วมรับผลประโยชน์จากการวิจัยร่วมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน เช่น มีตัวแทนองค์กร ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการดำเนินการศึกษาวิจัย สามารถร่วมนำเสนอผลการศึกษาในขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าและการนำเสนอผลการศึกษาต่อพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีหนังสิอรับรองจากองค์กรของรัฐ องค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่สังกัด

      5. จะต้องจัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ที่สามารถจะนำไปขยายผล ต่อยอด ใช้ประโยชน์ และมีการเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ (ไม่รวมการจัดทำและนำเสนอบทความทางวิชาการตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย)

      6. ควรมีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย

 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1- 25 ตุลาคม 2559 

 

ประกาศผลการการพิจารณาข้อเสนอโครงการ: วันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

การส่งข้อเสนอโครงการและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณสะลามะฮ์ มนูญดาหวี

ห้อง E207 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074-286834 อีเมลล์ salamah.m@psu.ac.th

 

หมายเหตุ  Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก 

                File word ชื่อ:  01_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_ทุนที่ 1 

_______________________________________________________________________________________________

 

      (2)  ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน

 

ประเด็นที่สนับสนุน:

ประเด็นที่กำลังเป็นหรือคาดว่าจะเป็นปัญหาหรือความต้องการของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ เช่น ปัญหาดุลยภาพของน้ำ น้ำใช้ น้ำเสีย อุทกภัย ภัยแล้ง การรุกน้ำของน้ำเค็ม ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าพรุ ระบบนิเวศทางน้ำ สัตว์น้ำและการทำประมงที่ยั่งยืน ผลกระทบต่อและการปรับตัวของภาคการเกษตร ระบบธรรมาภิบาลระดับลุ่มน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

วงเงินที่สนับสนุน: 6 โครงการ โครงการละ 50,000 บาท

 

เงื่อนไขของนักวิจัยที่โครงการสนับสนุน:

     1. เป็นนักวิจัยในชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายของหรือได้รับการรับรองโดยโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ

     2.ไม่มีประวัติการรับทุนวิจัยในโครงการแต่ไม่จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดหรือแจ้งให้ทราบระหว่างดำเนินโครงการ

     3. มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ มีความสนใจจะทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับประเด็นที่สนับสนุน และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยเชิงทดลองหรือปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อค้นหาคำตอบหรือเสนอตัวแบบหรือแนวทางที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา ขยายผลหรือสร้างโอกาสให้กับชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ทำงานในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ และพร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและภาคส่วนที่เกียวข้องที่ดำเนินการโดยโครงการ

     4. จะต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นนักวิจัยร่วม โดยสามารถร่วมนำเสนอผลการศึกษาในขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าและการนำเสนอผลการศึกษาต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีหนังสิอรับรองจากผู้ที่เกี่ยวช้อง และมีความพร้อมที่จะยกระดับระเบียบวิธีวิจัยให้เป็นระบบ มีการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปจัดทำบทความและเผยแพร่โดยสื่อที่เหมาะสมได้

     6. จะต้องจัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ที่สามารถจะนำไปขยายผล ต่อยอด ใช้ประโยชน์ และมีการเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นอกเหนือจากกการจัดทำรายงานที่จัดส่งให้โครงการ

     7. ควรมีองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นภาคี/ให้การสนับสนุนด้วย

     8. มีการประสานงานกับผู้ช่วยวิจัยของโครงการที่จะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนในขั้นตอนต่าง ๆ

 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2559 

 

ประกาศผลการการพิจารณาข้อเสนอโครงการ: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

 

การส่งข้อเสนอโครงการและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณณัฐวรี ศรีสุวรรณ

ห้อง E207 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074-286834 อีเมลล์ natwaree_ning@hotmail.com

 

หมายเหตุ    Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก

                 File word ชื่อ: File word ชื่อ:  01_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_ทุนที่ 2  

_______________________________________________________________________________________________

 

                 (3)  ทุนสนับสนุนการขยายผลต้นแบบผลงานวิจัย 

    

ผลงานวิจัยที่สนับสนุน

ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนหรือผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เช่น คุณภาพน้ำใช้/น้ำเสีย อุทกภัย/ภัยแล้ง/การรุกล้ำของน้ำเค็ม ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ (กักเก็บ/รองรับน้ำ) ป่าต้นน้ำและป่าพรุ ระบบนิเวศทางน้ำ สัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพทางน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำ

 

วงเงินที่สนับสนุน: 1 โครงการ โครงการละ 100,000 บาท

 

เงื่อนไขของการสนับสนุน

กรณีผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน

1. เป็นผลงานวิจัยที่มีการทดลอง/ลงมือปฏิบัติการโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีผลการดำเนินงานที่สะท้อนการปรับปรุงทั้งในส่วนคุณภาพของผลลัพธ์และกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม มีนักวิจัยชุมชนที่ร่วมมือกันปฏิบัติการอย่างจริงจังมากกว่า 3 ราย มีตัวแทนภาคส่วนที่เข้าร่วมในกระบวนการอย่างน้อย 3 ภาคส่วน จากภาคประชาชน/ชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรของรัฐ ภาควิชาการ และ/หรือภาคธุรกิจเอกชน

2. เป็นผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายหรือคณะผู้วิจัยที่มีการทำงานในพื้นที่จริงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. มีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อยอด/ขยายผลด้านผลลัพธ์ทั้งในเชิงพื้นที่ ภาคส่วน หรือเครือข่ายที่เข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติการ เรียนรู้/ร่วมรับประโยชน์ หรือพัฒนาตัวแบบให้มีความสมบูรณ์เพื่อนำไปเผยแพร่ในภูมิภาคอื่นหรือเผยแพร่ทางวิชาการต่อไป

4. มีตัวแทนนักวิชาการที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือนักวิจัยในการขยายผล ต่อยอด หรือพัฒนาตัวแบบ

 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1- 25 ตุลาคม 2559 


ประกาศผลการการพิจารณาข้อเสนอโครงการวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

การส่งข้อเสนอโครงการและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณณัฐวรี ศรีสุวรรณ

ห้อง E207 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074-286834 อีเมลล์ natwaree_ning@hotmail.com

 

กรณีผลงานวิจัยผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

1. เป็นผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีพื้นที่ดำเนินงานและกลุ่มผู้รับประโยชน์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีตัวแทนชุมชนและหรือภาคส่วนที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว

2. เป็นผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการ/มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่จริง

3. มีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อยอด/นำผลงานวิจัยไปทดสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง ขยายผลด้านผลลัพธ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์/เกิดต้นแบบเพื่อนำไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น หรือยกระดับคุณภาพในการเผยแพร่ทางวิชาการต่อไป

4. มีตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จริงร่วมเป็นนักวิจัยหรือคณะทำงานในการต่อยอด ทดสอบการใช้ประโยชน์ ขยายผลด้านผลลัพธ์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1- 25 ตุลาคม 2559 


ประกาศผลการการพิจารณาข้อเสนอโครงการวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

การส่งข้อเสนอโครงการและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณสะลามะฮ์ มนูญดาหวี

ห้อง E207 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074-286834 อีเมลล์ salamah.m@psu.ac.th

 

หมายเหตุ Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก

               เอกสาร word ชื่อ: 01_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_ทุนที่ 3

_____________________________________________________________________________________________

 

         (4)  ทุนวิจัยบันทิตศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

วงเงินที่สนับสนุน: 4 โครงการ โครงการละ 50,000 บาท

 

เงื่อนไขของการสนับสนุน

1. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

2. มีความสนใจจะทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

3. โครงการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 เดือน โดยจะต้องจัดทำรายงานผลการศึกษาจำเพาะส่วนดังกล่าวให้โครงการได้ตามเวลาที่กำหนด

4. มีพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มผู้รับประโยชน์อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและหัวข้อดังกล่าวแล้ว

 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1- 25 ตุลาคม 2559 

 

ประกาศผลการการพิจารณาข้อเสนอโครงการวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

การส่งข้อเสนอโครงการและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณสะลามะฮ์ มนูญดาหวี

ห้อง E207 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail: salamah.m@psu.ac.th  โทร 074-286834

 

หมายเหตุ  Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก

                เอกสาร word ชื่อ: 01_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_ทุนที่ 4

_______________________________________________________________________________________________

 

 

                  (5) ทุนบัณทิตศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

ประเด็นที่สนับสนุน:

       ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระบบโลกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระบบโลกระบบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุทกภาค ธรณีภาค ชีวภาค ระบบนิเวศ และมนุษยภาค รวมไปถึงปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและหรือเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มอุณหภูมิ/ความร้อนในเขตเมือง ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

วงเงินที่สนับสนุน:  5 โครงการ โครงการละ 60,000 บาท หรือ

                           2 โครงการ โครงการละ 150,000 บาท

 

เงื่อนไขของการสนับสนุน

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมระบบโลก

2. มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่และองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระบบโลกที่เชื่อมโยงกับแก้ปัญหา การต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสให้กับชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

3. จะต้องมีการใช้วิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลกหรือสิ่งแวดล้อมระบบโลก อย่างน้อยใน 3 ประเด็น ได้แก่ การกำหนดพื้นที่และกรอบเวลาของข้อมูลที่สามารถนำมาอธิบายความสัมพันธ์เชิงระบบได้ การรวบรวมและใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบด้วยแบบจำลองหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงมีการนำไปจัดทำบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ได้

4. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมระบบโลก ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 เดือน โดยจะต้องจัดทำรายงานผลการศึกษาจำเพาะส่วนดังกล่าวให้โครงการได้ตามเวลาที่กำหนด

5. จะต้องมีอาจารย์หรือนักวิจัยในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมระบบโลกเป็นที่ปรึกษา

 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: วันที่ 1- 25 ตุลาคม 2559 

 

ประกาศผลการการพิจารณาข้อเสนอโครงการวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

การส่งข้อเสนอโครงการและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณศุภิสรา พวงแก้ว

ห้อง E207 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail: suphisara.psu@gmail.com  โทร 074-286834

 

หมายเหตุ   Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก

                 เอกสาร word ชื่อ: 01_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_ทุนที่ 5

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Close