ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาปริญญาเอก
22 พฤศจิกายน 2559

        ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยทุนนี้จะเป็นทุนช่วยสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน

        สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการจัดสรรทุน จึงใคร่ขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลประกอบในการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก 

ตามรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศ  เรื่อง ทุนอดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2. ตารางแสดงทิศทางของโจทย์วิจัยที่ได้จากยุทธศาสตร์จังหวัด แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และภาคประชาชนในนามของ "สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก

 

โดยสามารถจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัยฯ จำนวน 6 ชุดมายัง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทะเลและชายฝั่ง อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น5 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ : 074-282320 ภายใน (2320)

              074-282329 ภายใน (2329)

Email : pattra.p@psu.ac.th

Close