ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยดำเนินการ
23 พฤศจิกายน 2559

ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการส่งรายงานผลการวิจัยไว้แล้วนั้น แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยเพื่อใช้ในการดำเนินการมีดังนี้

 

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน

     1. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ประกอบการเบิกเงินซึ่งเป็นใปในลักษณะการยืมเงินทดรองจ่ายจากคณะฯ

     2. แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน แบบรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย ใช้ประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้า และการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

การจัดส่งรายงานผลการวิจัย

การส่งรายงานความก้าวหน้า

     1. แบบ ต-1ช/ด_มอ แบบรายงานความก้าวหน้า

     2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

     3. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Close