ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
27 มีนาคม 2560

กำหนดการประชุมสัมมนา

“การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

09.00-09.30 น.           ลงทะเบียน

09.30-09.45 น.          กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบและกลไกฯ

                             กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดยคุณกชกร รักษาสรณ์ นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา

 

09.45-10.45 น.           เสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

                             ช่วงที่ 1 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ภัยแล้ง/อุทกภัย

                                  - คุณจงกรม สมพงษ์ สำนักงานชลประทานที่ 16

- ดร.สิริพร กมลธรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

10.45-11.05 น.          ร่วมระดมความคิดเห็น : สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ภัยแล้ง/อุทกภัย

 

11.05-12.05 น.          ช่วงที่ 2 ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่มีผลกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

                                  - คุณคงศักดิ์ คงปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

                                  - คุณชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดสงขลา

                                  - คุณอุดม ทักขระ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

12.05-12.30 น.          ร่วมระดมความคิดเห็น : ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่มีผลกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

12.30-13.30 น.           ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30-14.30 น.          ช่วงที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

- รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- คุณวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

- คุณนพพร มากสง เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำทะเลน้อย

14.30-15.00 น.          ร่วมระดมความคิดเห็นและค้นหา : แนวทางการป้องกันและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Close