ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนา “สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและแนวทางจัดการ”
15 มีนาคม 2559

 

การประชุมสัมมนา

“สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และแนวทางจัดการ”

Sustainability: the role of Higher Education and Research

ณ ห้องทานตะวัน ชั้น ๒ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่

                          วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐น.

 

 


 

 1. หลักการและเหตุผล

 

       น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ ทั้งในด้านการบริโภค การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของระบบนิเวศ และมาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามน้ำที่ใช้ได้มีอยู่แค่ไม่เกิน 2% (UNEP 2012) และนับวันมีแต่จะเสื่อมโทรมไปตามลำดับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนทางธรรมชาติใหญ่ๆ หลายอย่าง เช่น แอลนิญโญ ซึ่งมีความรุนแรงมากในรอบ 30 ปี และมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงยาวไปจนถึงกลางปี 2559 ผลกระทบของเหตุการณ์นี้ได้ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนแล้ง อุณหภูมิรุนแรง ทั้งหนาวจัดและร้อนจัด ซึ่งคาดว่าในประเทศไทยจะส่งผลรุนแรงไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ และจะเห็นได้ว่าเริ่มปรากฏภาวะขาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แม้สถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าพื้นที่อื่น แต่เริ่มมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปริมาณน้ำที่ลดต่ำลงกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายอย่างตามมา เช่น การรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในแหล่งน้ำจืดและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ ทั้งน้ำท่าและน้ำใต้ดินที่จะลดต่ำลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคบริโภค

      ในระดับนนานาชาติองค์การสหประชาชาติได้ให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้เช่นกัน จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันน้ำโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ  และร่วมกันรณรงค์ให้มีการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในอนาคต ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

        การประชุมสัมมนา “สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และแนวทางจัดการ”  จัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการในกรอบงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2556-2559 ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมหาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

          

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

          2. เพื่อประเมินผลกระทบสถานการณ์น้ำและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

          3. หารือเสนอเกี่ยวกับแนวทางที่จะป้องกันวิกฤตการณ์ที่รุนแรง และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 

3. พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม

    ตัวแทนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 50 คน

 

4. ระยะเวลา/วันที่จัด (ระบุวัน/เดือน/ปี) และสถานที่ดำเนินการ

          วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น.

          ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่

 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้

จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อ

ความยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพะตงและ

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้

โทรศัพท์: 0-7428-6834, 095-440-7454 โทรสาร: 0-7442-9758

E-mail: sarunya_aai@hotmail.co.th

 

 

กำหนดการประชุมสัมมนา

“สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและแนวทางจัดการ”  

ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.           กล่าวรายงาน

                                       โดย ผศ.ดร. โรจนัจฉริย์  ด่านสวัสดิ์ 

                                       หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบและกลไกฯ

                                       เปิดงานและกล่าวต้อนรับ

                                       โดย รศ.ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

09.15 – 09.30 น.          เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ                                                                    สงขลาและแนวทางจัดการ”

                                 

090.30 - 10.30 น.       ช่วงที่ 1 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

                                 −       ตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

                                 −       ตัวแทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสงขลา

                                 −       ตัวแทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)

 

10.30 - 11.30 น.          ช่องที่ 2 ผลกระทบของการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ                                                               สงขลา

                                 −       คุณชยันต์ สังขไพบูลย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด                                                                     สงขลา

                                 −       คุณฉิ้น บัวบาน ตัวแทนภาคประชาชน

                                 −       คุณอนันต์ คำภีระ ตัวแทนสถานวิจัยสารสนเทศ                                                                            ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภูมิภาค                                                                    เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ 

 

11.30-12.30 น.          ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

12.30-13.30 น.          ช่วงที่ 3 แนวทางป้องกันและการบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่ลุ่ม                                                             น้ำทะเลสาบสงขลา

                                −       ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด                                                               สงขลา

                                −       ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                  จังหวัดสงขลา

                                −       ตัวแทนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ                                                                       เทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้

                                −       ตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 16

 

                               ผู้ดำเนินการเสวนา

                                −       คุณอุดม ปวีณขจรวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ                                                              สิ่งแวดล้อม เทศบาลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

13.30-14.00 น.          ระดมความคิดเห็นสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ“สถานการณ์ภัยแล้ง                                                           ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและแนวทางจัดการ”

 

14.00 น.                      กล่าวปิดการประชุมสัมมนา

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สนใจเข้าร่วม/แจ้งชื่อ/ติดต่อสอบถาม

 

กรุณาแจงรายชื่อ ก่อนวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

คุณศรัญญา ทองขุนแก้ว (เลขานุการโครงการฯ)

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัย

ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์: 0-7428-6834, 095-440-7454 

โทรสาร: 0-7442-9758

E-mail: sarunya_aai@hotmail.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close