ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนา “COP21: สาระสำคัญและผลกระทบสำหรับประเทศไทย”
16 มีนาคม 2559

กำหนดการสัมมนา

 “COP21: สาระสำคัญและผลกระทบสำหรับประเทศไทย”

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30–15.00 น.

ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

---------------------------------------------------------------------------------

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

 

09.00-09.10 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

                           โดย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

09.10-09.30 น. พิธีเปิด

                           โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

                           รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

09.30-10.10 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “COP21: สาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสสำหรับ                                            ประเทศไทย”                 

                            โดย คุณธวัชชัย แสงคำสุข

                                     องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

 

10.10-10.50 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิ                                               สารสนเทศ”

                          โดย คุณอนุสรณ์ รังสิพานิช

                                 ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

                                 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

10.50-11.30 น. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ COP21 ผลกระทบและโอกาสสำหรับ                                 ไทย”

                          โดย รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย

                                  ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์

                                  รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส

                                  ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์  

                                  คุณวีระ สม่าหลี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

                                  คุณจินตวดี พิทยเมธากูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                 จังหวัดสงขลา

                        

11.30-12.30 น. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “COP21: การลดผลกระทบ การปรับตัวและการรับมือกับการ                         เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

                            โดย     รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

                                        ผศ.ดร.ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์

                                        ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข

                                        ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

                                      

12.30-13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30-15.00 น. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “COP21: บทบาทของการศึกษาวิจัย”

                             โดย     รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ บทบาทด้านการจัดการน้ำ

                                          ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล บทบาทด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

                                          ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน บทบาทด้านธรณีฟิสิกส์

                                          ดร.พลชาติ โชติการ บทบาทด้านอุทกวิทยา

                                          ดร.สุธินี สินุธก บทบาทด้านนิเวศวิทยา

                             ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

 

15.00-15.10 น. กล่าวปิดการสัมมนา

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สนใจเข้าร่วม/แจ้งชื่อ/ติดต่อสอบถาม

 

กรุณาแจงรายชื่อ ก่อนวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

คุณสะลามะฮ์ มนูญดาหวี

ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์: 0-7428-6834, มือถือ 088-782-6977 

โทรสาร: 0-7442-9758

 E-mail: salamah.m@psu.ac.th

 

Close