ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย
23 กรกฎาคม 2559

1. ชื่อโครงการ โครงการ “ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย”

 

2. ที่มาและความสำคัญ

          ทะเลน้อย เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบน้ำสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง ป่าพรุ ป่าดงดิบ แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง

          ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการแปรสภาพของพื้นที่ ส่งผลต่อระบบนิเวศเดิมในพื้นที่ของทะเลน้อย เช่นปัญหาน้ำเน่าเสีย การจัดการขยะ และความเสื่อมโทรมในด้านการประมง รวมถึงสภาพแวดล้อมเชิงระบบนิเวศ ที่นับวันยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณรอบทะเลน้อยเข้าสู่วิกฤต เกิดปัญหากระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งบุคคลในพื้นที่และทรัพยากรที่สำคัญ

          จากปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย” เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดของเด็กรุ่นใหม่ในพื้นที่ และการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกันนอกห้องเรียนจากชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นตัวแทนและกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาและดูแลพื้นที่ทะเลน้อย รวมถึงการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและคงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์

การจัดโครงการ “ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย” เป็นโครงการที่คัดเลือกเด็กรุ่นใหม่ในพื้นที่ทะเลน้อยให้มีโอกาสมาทำความรู้จักและใช้เวลาหนึ่งร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปัญหาในพื้นที่ทะเลน้อยด้านต่างๆโดยคาดหวังว่าจะได้แนวทางที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ ให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีเรียนรู้จาก หน่วยงาน นักวิชาการ และการสะท้อนความคิดเห็น ร่วมถึงการเล่าเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่จบโครงการไปมีความพร้อมและสามารถเป็นผู้นำของกลุ่มเด็กวัยเดียวกันในการเชิญชวนกลุ่มเพื่อน มาใส่ใจกับระบบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนา เผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมของเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นประโยชน์แก่พื้นที่      สังคม และประเทศไทย

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้การเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้าง  จิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด

3. เพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาและดูแลพื้นที่ทะเลน้อย รวมถึงการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยกัน    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและคงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์

4. วิธีดำเนินการ

−       ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการ รูปแบบการจัดโครงการ กิจกรรม

−       ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดโครงการ วิทยากร ผู้เข้าร่วม

−       ขออนุมัติจัดงาน ขออนุมัติใช้งบประมาณ

−       จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก ม.อ.

−       จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ

−       จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม

−       ดำเนินการจัดโครงการ

−       สรุปผลการดำเนินโครงการ

 

5. ระยะเวลา

          ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2559

 

6. สถานที่

          ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 

7. หน่วยงาน

          โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้

          จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          โทรศัพท์ 074-286834, 088-7826977 โทรสาร 074-429758

          E-mail: salamah.m@psu.ac.th, varitsaad@hotmail.com

 

8. กลุ่มเป้าหมาย

          เยาวชนอายุ 11-15 ปี จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ทะเลน้อย จำนวน 50 คน

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กรุ่นใหม่ รับรู้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ร่วมทั้งมีแนวทางร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมใน  พื้นที่ทะเลน้อย

2. เด็กรุ่นใหม่มีองค์ความรู้เชิงวิชาการในการ ปรับตัวกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. เด็กรุ่นใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี และเล็งเห็นถึงการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และเผยแพร่แนวทางในการ     ดูแลสิ่งแวดล้อม

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ

- เยาวชนอายุ 11-15 ปีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 คน

-  ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงาน นักวิชาการ คณาจารย์และเยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

- เยาวชนมีสัมพันธภาพที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดต่างๆและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น       รูปธรรม

 

10.  แนวทางการประเมิน

1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม

3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเมื่อสิ้นสุด

4. การดำเนินกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ

 

 

 

กำหนดการ

โครงการ “ค่ายเด็กรุ่นใหม่เพื่อทะเลน้อย”

ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

24-26 กรกฎาคม 2559

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

เวลา

กำหนดการ

08:30-09:00 น.

ลงทะเบียน ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

09:00-10:15 น.

- พิธีเปิด

- แนะนำผู้จัดและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ

10:15-10:30 น.

อาหารว่าง

10:30-12:00 น.

ฟังการบรรยาย “ลักษณะทางกายภาพ คุณค่าและปัญหาในพื้นที่ทะเลน้อย”

โดย วิทยากรจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-13:30 น.

สันทนาการ

13:30-16:30 น.

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามฐานใน “การตรวจวัดและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

16:30-17:00 น.

อาหารว่าง

17:00-18:00 น.

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00-19:00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19:00-19:30 น.

สันทนาการ

19:30-20:30 น.

ร่วมวงร่วมฟัง “ประวัติความเป็นมา เหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตของพื้นที่ทะเลน้อย”

โดย ตัวแทนชุมชนทะเลน้อยปราชญ์ชาวบ้าน

20:30-21:00 น.

ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอสรุปกิจกรรมที่ร่วมในวันนี้

21.00

เข้านอน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

5:45 น.

ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว

06:00-08:00 น.

ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ “ดูนก ชมทะเลบัว เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ”

08:00-09:30 น.

รับประทานอาหารเช้า/ทำภารกิจส่วนตัว

09:30-10:00 น.

สันทนาการ

10:00-11:00 น.

ฟังการบรรยาย “แนวทางการจัดการระบบนิเวศ” ช่วงที 1

11:00-11:15 น.

อาหารว่าง

11:15-12:00 น.

ฟังการบรรยาย “แนวทางการจัดการระบบนิเวศ” ช่วงที 2

12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-13:30 น.

สันทนาการ

13:30-16:30 น.

ร่วมกิจกรรม Walk rally “เรียนรู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม”

16:30-17:00 น.

อาหารว่าง

17:00-18:00 น.

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00-19:00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19:00-19:30 น.

สันทนาการ

19:30-21:30 น.

กิจกรรมแสดงละครชุด “อนาคต........ทะเลน้อย”

21:30 น.

เข้านอน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

06:00-08:30 น.

ตื่นนอน /ทำภารกิจส่วนตัว/เก็บสัมภาระ/รับประทานอาหารเช้า

08:30-09:00 น.

สันทนาการ

09:00-11:00 น.

นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากในค่าย สรุปค่าย

11:00-12:00 น.

มอบเกียรติบัตรและพิธีปิด

12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Close