นักวิจัย

ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย การเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนทะเลน้อย

ชื่อผู้วิจัย : นายฉิ้น  บัวบาน

ปีที่จัดทำ : พ.ศ.2557

ได้รับการสนับสนุน: จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2557

 

บทนำและวัตถุประสงค์

โครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนทะเลน้อย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบในการบูรณาการแผนพัฒนาของชุมชนทะเลน้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของประชาชนประชาชนในการพัฒนาชุมชนและการยกระดับการประสานงานการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงรุก พื้นที่การวิจัยคือชุมชนทะเลน้อยหมู่ที่ 1,2และ13 ตำบลพนางตุง การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกันทำแผนการวิจัยและดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการดำเนินงาน ซึ่งผลการวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

                1. ได้รูปแบบและวิธีการในการบูรณาการแผนการพัฒนาชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนทะเลน้อยที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน

                2. ได้ยกระดับการประสานงานการพัฒนาเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกิ่ยวข้อง โดยสามารถเชื่อมประสานแผนกับหน่วยงานได้แล้วจำนวน 19 โครงการ ทั้งกลุ่มโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานอื่นและกลุ่มโครงการที่ให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ

                3. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ประชาชนเห็นความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อีกทั้งความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานทุกระดับ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำโดยประชาชน

 ชื่อผู้วิจัย : นายฉิ้น  บัวบาน

 ปีที่จัดทำ : พ.ศ.2559

ได้รับการสนับสนุน: จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

 

บทนำและวัตถุประสงค์

 

การจัดการเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลน้อย ที่มีพื้นที่ภายใต้การประกาศของจังหวัดพัทลุงจำนวน 690 ไร่ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่เป็นการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดการจัดการอย่างต่อเนื่อง จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอทั้งหน่วยปราบปรามทางการประมง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประมงของสำนักงานประมงจังหวัด การไม่สามารถประสานการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีผลต่อการควบคุมดูแลเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยให้ชาวประมงดูแลกันเองทำให้เกิดความขัดแย้งของชาวประมง และนำไปสู่การปล่อยปละละเลย มีการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตสงวนฯที่ไม่ต่างไปจากพื้นที่อื่นของทะเลน้อย  ดังนั้นการฟื้นฟูการจัดการเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำทะเลน้อยภายใต้เงื่อนไขใหม่ ที่มีการประสานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยเน้นความสำคัญของกลุ่มประมงที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใหม่ (พรก.ประมงปี 2558 ) จึงน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสม  จะได้เป็นกิจกรรมตัวนำให้เกิดแนวทางการจัดการที่เหมาะสม โดยความร่วมมือและสนับสนุนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังภายใต้การขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่เป็นชาวประมง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการในระดับเครือข่ายกับเครือข่ายชาวประมง อ.ปากพะยูนและเครือข่ายอื่นในพื้นที่ทะเลสาบ จะทำให้เกิดการจัดการประมงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 วัตถุประสงค์

                1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพโดยประชาชน

                2. เพื่อเป็นพื้นที่สำรองในการบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลน้อย

                3. เพื่อทบทวนประเมินศักยภาพของชาวประมงเพื่อหาประเด็นที่สามารถหรือควรพัฒนาได้

 

 

 

 

Close