นักวิจัย

ชื่อโครงการ  : วิจัยเชิงปฎิบัติการโครงการ การส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล คาบสมุทรสทิงพระ

ผู้รับผิดชอบ  : นางพูนทรัพย์  ศรีชู และคณะ

ปีที่จัดทำ : 2557

 

ได้รับการสนับสนุนจาก : โครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการที่1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือสนับสนุนการบริหารการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ปี2557 

 

บทคัดย่อ

        การวิจัยที่จัดทำขึ้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เลคาบสมุทรสทิงพระ  สิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานการพัฒนาต่อ ชุมชนต้องสรุปบทเรียนงานที่ทำมาแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล   หาปัญหาอุปสรรค แนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาต่อยอด เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาหาแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด(รูปแบบของพิมพ์สบู่)เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอุปกรณ์แบบพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการแปรรูปสบู่ตาลโตนดตาลโตนดให้มีศักยภาพโดยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เรื่องน้ำตาลโตนดผง สบู่ตาลโตนดด้วยนวตกรรมใหม่ๆด้านอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์  การตลาดให้ดีขึ้นที่สำคัญชุมชนมีอาชีพละรายได้เพิ่มขึ้นลดการทำลายทรัพยากรตาลโตนดทะเลสาบสงขลาศูนย์เรียนรู้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้  กลุ่มเป้าหมายสมาชิกชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เลนักเรียนในตำบลท่าหิน 

จากผลการวิจัยศึกษาหาแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเรื่องรูปแบบของพิมพ์สบู่ที่เหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไปสามารถสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับชุมชนโดยการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนคือตาลโตนดมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร และผลักดันเข้าไปเป็นสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าหินเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรตาลโตนด รู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของตาลโตนดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนคาบสมุทรสทิงพระมายาวนาน  ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยการนำยางซิลิโคลนและยางพารามาทำแบบพิมพ์สบู่ สิ่งที่เกิดขึ้นยางซิลิโคนสามารถคงรูปและแห้งเร็วกว่ายางพาราและทำพิมพ์ได้ง่าย สะดวกกว่า ชุมชนสามารถทำเองได้ แต่ยางพาราต้องให้คนที่มีความรู้เรื่องยางพาราทำให้ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ชื่อโครงการ  โครงการวิจัยความมั่นคงทางด้านอาหารพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ กรณีการทำนาข้าวประหยัดเมล็ดพันธุ์

ผู้รับผิดชอบ  :  นางพูนทรัพย์  ศรีชู และคณะ

ปีที่จัดทำ  : 2559

ได้รับการสนับสนุนจาก จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

 

บทนำและวัตถุประสงค์

มีการวางแผนทำนาใหม่ในพื้นที่ 1 ไร่โดยอบรมส่งเสริมให้ทำปุ๋ยเอง ทำน้ำหมักเอง ตรวจวัดค่าของดิน ปรับสภาพดินโดยการใช้ขี้เถ้าจากการทำน้ำตาลโตนด หรือเผาถ่าน บูรณาการกับพัฒนาที่ดินในการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ข้าวที่มีราคาดี นอกจากนี้ตำบลท่าหินมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและขยายสร้างเครือข่ายการทำนา

       ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้เพื่อหาวิธีการและสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับทำนาข้าวในพื้นที่ โดยการใช้ฐานข้อมูลและวิธีการตามภูมิปัญญามาทดลองใช้   

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตข้าวของเกษตรกร

  2.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การทำนาข้าวโดยการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ

  3. เพื่อประเมินเปรียบเทียบผลผลิตและวิธีการต่างๆในแปลงนาของเกษตรกร

  4. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่บริบทของชุมชน

Close