นักวิจัย

ชื่อวิจัย : โครงการพะตงร่วมใจจัดทำเมืองพะตงขยะเหลือศูนย์ เทศบาลตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้วิจัย : นายอุดม ปวีณขจรวงศ์ และคณะ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2554

 

บทนำและวัตถุประสงค์

ในปัจจุบันปัญหาขยะในชุมชนได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในการแก้ปัญหาแม้ว่าทางท้องถิ่นได้มีการดำเนินการจัดการขยะ ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแต่ประมาณขยะที่ต้องกำจัดไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วยในขณะพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ในขณะที่พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ก็เป็นไปได้ยากยิ่ง

         แนวทางในการลดและคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์  จึงเป็นส่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการลดปัญหาดังกล่าว  โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ  คือ  ความร่วมมือของคนในชุมชน  “ซึ่งเป็นผู้สร้างขยะ” จะเป็นผู้ช่วยกันแก้ปัญหาขยะได้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและจิตสำนึกลดขยะ

2. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการขยะ

________________________________________________________________

 

ชื่อโครงการ  :  โครงการสำรวจและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำในคลองอู่ตะเภา

ผู้รับผิดชอบ  :  นายอุดม ปวีณขจรวงศ์ และคณะ

ปีที่จัดทำ  : 2559

ได้รับการสนับสนุนจาก จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

บทนำและวัตถุประสงค์

 

สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเหมาะแก่การขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายาก คือลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางน้ำโดยเริ่มจากหมู่ที่ 7 บ้านม่วงก็อง ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จนถึงชุมชนบ้านย่านยาวออก เทศบาลตำบลพะตงฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลพะตงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านย่านยาวออก นอกจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแล้ว ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ยังมีความเข้มแข็งในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีการบูรณาการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ประกอบด้วย หน่วยงานเทศบาลตำบลพะตง โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการต่าง ๆรวมทั้งภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”  ในการเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรในคลองอู่ตะเภาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งถือว่าเป็นการประสานสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ดังนั้นด้วยเหตุผลและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาและแหล่งน้ำดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พิจารณา จัดทำโครงการวิจัยโครงการสำรวจและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองอู่ตะเภาของเครือข่ายวิจัย เครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดในคลองอู่ตะเภา

2. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจืดในคลองอู่ตะเภาที่หายากใกล้สูญพันธุ์

3. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติคลองอู่ตะเภา

4.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพสำหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาด

Close