นักวิจัย

ชื่อวิจัย : วิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพราะยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง ร่วมมือสืบสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชน : ลดภาวะโลกร้อนด้วยกระบวนการขยะเหลือศูนย์เพื่อการอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

ชื่อผู้วิจัย : นายอนันต์  วรรณสมาน และคณะ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2554

 

บทนำและวัตถุประสงค์


                การพัฒนาองค์กรในท้องถิ่นให้มาร่วมกันทำงานแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที่มีทั้งความยากและความง่ายอยู่ภายในตัว กล่าวคือ หลายภาคส่วนอยากเห็นบรรยากาศการทำงานร่วม แต่ยังไปไม่ถึงการปฏิบัติมากนัก มีเพียงบางเทศบาลเท่านั้นที่สามารถดำเนินการไปล่วงหน้า

                กิจกรรมต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง ร่วมสืบสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนจึงเป็นเสมือนกาวที่ประสานใจพวกเราชาวเครือข่ายเยาวชนของโรงเรียนในเขตตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีหัวใจตรงกัน มาร่วมกันทำงานให้กับสังคม  โรงเรียนและชุมชน  เพื่อสร้างสุขภาวะ  เราทุกคนจะได้นำเอาบทบาทที่ดีที่มีต่อสังคมร่วมร้อยรัดให้รวมเป็นหนึ่งเดียวจะได้เป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานสร้างสุขภาวะให้กับสังคมโรงเรียนที่สัมพันธ์กับสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานงานพัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์       

     1)  ฝึกกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง มาร่วมทำงานเชิงสังคม ทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม
     2)  ฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะปฏิบัติในการสร้างงานของยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะอบต. พะตง ที่ต้องการกระทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ออกสู่สายตาสังคมโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
     3)  ขยายเครือข่ายยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ให้มาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อนำพาสังคมไปสู่  “สุขภาวะ”

 

________________________________________________________________________________________

 

ชื่อโครงการ  :  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนเพื่อฟื้นฟูสภาพลำน้ำและระบบนิเวศ

ผู้รับผิดชอบ  :  นายอนันต์  วรรณสมาน และคณะ

ปีที่จัดทำ  : 2559

ได้รับการสนับสนุนจาก จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

 

บทนำและวัตถุประสงค์

      ด้วยระบบนิเวศน์และลำคลองสาขาคลองอู่ตะเภาในเขตพื้นที่ตำบลพะตงมีคลองสาขาจำนวนหลายสายคลองและกำลังได้รับผลกระทบจากการบุกรุก ลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์ทำให้เกิดความเสียหาย สมดุลปริมาณสัตว์น้ำลดลงและลำคลองตื้นเขินมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและหากมีการฟื้นฟู ขยายแนวลำคลอง อนุรักษ์ฟื้นฟูและกำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรักษาแนวลำคลองธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมฟื้นฟูลำน้ำและระบบนิเวศน์

     2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

 

 

 

Close