นักวิจัย

ชื่อโครงการ  :  โครงการวิจัยศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการรณรงค์เพื่อลดการใช้กล่องบรรจุอาหารในชุมชนทะเลน้อย

ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอรอนงค์  ชูบัว และคณะ

ปีที่จัดทำ  : 2557

ได้รับการสนับสนุนจาก : โครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการที่1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือสนับสนุนการบริหารการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ปี2557 

 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการรณรงค์เพื่อลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในชุมชนทะเลน้อยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในพิษภัยและปัญหาที่เกิดจากภาชนะโฟมเพื่อลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชนทะเลน้อยและเพื่แก้ปัญหามลพิษและขยะโฟมในชุมชน พื้นที่ดำเนินการวิจัยคือชุมชนทะเลน้อยหมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลพนางตุง ประชากรเป้าหมายคือประชาชน ร้านขายอาหารในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนทะเลน้อย เก็บข้อมูลโดยการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการวิจัยแล้วนำมาวิเคราะห์สรุปผล

ชึ่งผลการวิจัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ได้รูปแบบและวิธีการรณรงค์ที่มีผลต่อการลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในชุมชนทะเลน้อย

2. ร้านขายอาหารในชุมชนเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ทำจากกระดาษและการห่อแทนการบรรจุกล่องโฟม

3. ขยะโฟมที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนลดลง

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ  :  โครงการวิจัยศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการรณรงค์เพื่อลดการใช้กล่องบรรจุอาหารในชุมชนทะเลน้อย

ผู้รับผิดชอบ  :  นางอรอนงค์  สาระพางค์  และคณะ

ปีที่จัดทำ  : 2559

ได้รับการสนับสนุนจาก จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

 

บทนำและวัตถุประสงค์

 

จากการติดตามผลการใช้โมเดลบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดพบว่า ประชาชนไม่นิยมใช้สถานที่ย้อมสีกระจูดดังกล่าว และยังคงใช้วิธีการย้อมสีแบบเดิมที่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าน้ำสีที่เหลือจากการย้อมและน้ำล้างสีกระจูดจะถูกเททิ้งลงแหล่งน้ำและลงสู่ทะเลน้อย ในขณะที่ให้เหตุผลว่าที่ตั้งของโมเดลดังกล่าวไม่มีความสะดวกในการขนย้ายกระจูดและไม้ฟืนการจัดทำไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาว่ารูปแบบการจัดสถานที่ย้อมสีกระจูดที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะเป็นอย่างไร และจะจัดกลไกอย่างไรให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติในการย้อมกระจูดจะทำได้หรือไม่ หรือจะมีสีอะไรบ้างที่ใช้ย้อมกระจูดได้ดีและไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสม เพื่อป้องกันปริมาณสารโลหะหนัก มิให้เพิ่มมากขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์น้ำในทะเลน้อย

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการย้อมสีกระจูดที่เป็นมิตรต่อสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลน้อย

  2. เพื่อหากลไกการจัดการการย้อมกระจูดที่เป็นมิตรต่อสัตว์น้ำให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง

 

Close