นักวิจัย

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนปริกอาสาดูแลคลอง ต้นน้ำแห่งชีวิตคนสงขลา

ผู้รับผิดชอบ : นางรอปิอะ  โต๊ะหีม และคณะ

ได้รับการสนับสนุน :  จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เงินงบประมาณปี พ.ศ.2556

 

บทนำและวัตถุประสงค์

 

              โครงการเยาวชนปริกอาสาดูแลคลอง ต้นน้ำแห่งชีวิตคนสงขลา  เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) ตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนปริก  ตำบลปริก อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  จำนวน 7  โรงเรียนเป็นที่ทราบกันดีว่า คลองอู่ตะเภาเป็นคลองที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนในตำบลปริก  ก่อนจะไหลลงสู่ คลองปริกเป็นคลองสายสั้นที่ตัดผ่านใจกลางชุมชนเทศบาลตำบลปริก จากพื้นที่ทั้งหมด 7 ชุมชน ลำคลองสายนี้ไหลผ่าน 6 ชุมชน เป็นต้นน้ำสาขาหนึ่งของคลองอู่ตะเภาซึ่งไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ในอดีตตั้งแต่ประมาณปี 2543-47 ปัญหาคลองปริกคือปัญหามีน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ทางเทศบาลจึงหาวิธีการผันน้ำจากคลองอู่ตะเภามาสู่คลองปริก ซึ่งนับเป็นเรื่องยาก เพราะคลองอู่ตะเภาอยู่ต่ำกว่าคลองปริกและมีระยะทางที่ห่างไกลกัน แต่ในที่สุดก็สามารถใช้เครื่องสูบผันน้ำขึ้นมาได้ แต่ปัญหาที่เกิดกับคลองปริกและคลองอู่ตะเภาไม่ได้มีเพียงเท่านั้น แต่มีปัญหาน้ำเสียที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และจะดำเนินการเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ จึงได้เกิดกิจกรรมของโครงการเยาวชนปริกอาสาดูแลคลอง ของโรงเรียนบ้านปริก เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้เช่นกัน

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนปริกรู้ถึงความสำคัญของคลองปริกต้นน้ำคลองอู่ตะเภาด้านสุขภาพ การจัดการภัยพิบัติ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนกับอาสาสมัครพิทักสิ่งแวดล้อมพร้อมได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนริมคลองปริก

   2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนปริกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนและการป้องกันภัยพิบัติ

   3. เพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน และการป้องกันภัยพิบัติด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อโครงการ : โครงการยุวมัคคุเทศก์ต้นกล้าคลองอู่ตะเภา

ผู้รับผิดชอบ : นางรอปิอะ  โต๊ะหีม และคณะ

ได้รับการสนับสนุน : จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

 

บทนำและวัตถุประสงค์

 

               จากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการลักลอบระบายน้ำเสียทั้งจากครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาสภาพปัญหาคลองอู่ตะเภา ทำให้ชุมชนที่อยู่ริมคลอง เกิดการตื่นตัวร่วมกับหน่วยงานจากหลายภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูคลองอู่ตะเภาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลทำให้สภาพคลองอู่ตะเภาดีขึ้นมาเป็นลำดับ ในขณะเดียวกันกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองอู่ตะเภาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ผู้วิจัยจึงเล็ง เห็นว่าการดำเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์ต้นน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นส่วนสำคัญและจะเป็นอีกแรงผลักดันที่ทำให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้หันมาดูแลสภาพคลองอู่ตะเภาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสร้างยุวมัคคุเทศก์ที่เป็นต้นกล้าที่มีความรู้ จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งต้นน้ำคลองอู่ตะเภา

    2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาที่ดำเนินการโดยกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นน้ำคลองอู่ตะเภา

 

 

Close