นักวิจัย

รายละเอียดโครงการ

 

ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้ำคลองปริก

ผู้รับผิดชอบ : นางสาลาโสม  หมัดระหมาน และคณะ

ปีที่จัดทำ :2556

ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่บางส่วน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของคลองปริก  ที่เอื้อต่อการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบต่างๆ เช่น พืชพรรณ ดิน น้ำ และลักษณะกายภาพอื่นๆ ของป่าต้นน้ำคลองปริกประกอบด้วยชนิดปริมาณสัดส่วน และหน้าที่ที่เหมาะสม ที่ก่อให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศของป่าต้นน้ำและบริเวณใกล้เคียงสม่ำเสมอตลอดมา  แต่ในห้วงเวลา  ๕-๑๐ ปี ที่ผ่านมา  พื้นที่เหล่านี้ ได้ถูกลักลอบตัดไม้ และถูกชุมชนถางป่าเพื่อใช้ในการปลูกพื้นเชิงเดี่ยว   ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ถูกทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  เมื่อต้นไม้ถูกตัด  ทำให้ดุลยภาพของระบบนิเวศ และเสื่อมโทรมลง เมื่อเกิดฝนตกหนักในปริมาณมาก จึงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้น้ำป่ามีความรุนแรง  อันเป็นผลก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมโดยฉับพลัน ในชุมชนได้

   ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการทำโครงการ “ กระบวนการสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้ำ คลองปริก ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึก ให้ชุมชนเห็นคุณค่ารัก และห่วงแหน ตลอดจนทำความเข้าใจ สร้างการมี ส่วนร่วมกันระหว่างชุมชน ส่วนราชการ เพื่อเกิดเครือข่าย เกิดแนวทางในการช่วยดูแลป่าต้นน้ำ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองเพื่อกลับมาเป็นเกราะกำบังภัยพิบัติและล้อเลี้ยงคนในตำบลปริกอย่างเช่นในอดีต

 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการจัด การป่าต้นน้ำคลองปริก ซึ่งเป็นคลองสาขาคลองอู่ตะเภา

 - เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการป่าป่าต้นน้ำของผู้ที่เขียวข้อง

 - เพื่อทราบถึงปัญหา ผลกระทบจากการจัดการป่าต้นน้ำ

 

 กลุ่มเป้าหมาย

-  แกนนำตำบลปริก                                      ๒๕       คน

-  ปราชญ์ผู้รู้                                              ๒          คน

-  เยาวชน /นักเรียน                                      ๓๐       คน

-  ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น                              ๓        คน

 

ขอบเขตการศึกษา

-  ชุมชน

ประชากร ประชาชนจาก  ๓  หมู่บ้านในตำบลปริก

กลุ่มตัวอย่าง สุ่มจากประชาชนของ ๓ หมู่บ้านๆละ  ๑๐  คน

- โรงเรียน

ประชากร   นักเรียนในตำบลปริก   ๓   โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง   สุ่มจากนักเรียนของ ๓ โรงๆละ  ๑๐  คน

 

ระยะเวลา   ๑๕ พฤษภาคม-๓๑ สิงหาคม  ๕๖

                                     

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- กระบวนการสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้ำ ทำให้ทราบปัญหา

และผลกระทบการจัดการป่าต้นน้ำ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การดูแลป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ และชุมชน ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป

Close