นักวิจัย

รายละเอียดโครงการ

 

ชื่อโครงการโครงการเฝ้าระวังโซนปลายน้ำ คลองอู่ตะเภา โดยเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนคูเต่าวิทยา

ผู้รับผิดชอบนางวัชรี จันทชาติ

ปีที่จัดทำ : 2556

ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

 

ความเป็นมาของโครงการ

                คลองอู่ตะเภา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  ซึ่งมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง ได้ก่อเกิดเป็นวิถีชีวิต ที่สำคัญของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน  แต่ปัจจุบันคลองอู่ตะเภามีปัญหาสภาพน้ำเน่าเสีย  อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องหามาตรการที่เหมาะสมร่วมกัน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา  เพื่อให้สามารถหล่อเลี้ยงประชากรในชุมชนริมคลองได้สืบไป

                การจัดการศึกษาในปัจจุบัน  มิได้มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ได้รับจากนอกห้องเรียนก็เป็นความรู้ที่มีความสำคัญมากเช่นกัน การนำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้ในสิ่งต่างๆ รอบตัวของนักเรียนอันเป็นความรู้โดยตรงและเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองความต้องการของผู้เรียน  การนำนักเรียนไปพบเห็นตามสภาพจริง  นับว่า  เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างดี

 

ความหมายและขอบข่าย

                กิจกรรมเฝ้าระวังโซนปลายน้ำ คลองอู่ตะเภา โดยเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนคูเต่าวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการรักษ์คลองอู่ตะเภา “การสอนแบบบูรณาการรักษ์คลองอู่ตะเภา” กล่าวคือ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ได้ศึกษาไปแล้ว  หรือที่กำลังศึกษาอยู่  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ โดยเริ่มต้นจากครูประชุมชี้แจงนักเรียนในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นนำนักเรียนไปศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ระบบนิเวศน์ในคลองอู่ตะเภาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

                ขอบข่าย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนคูเต่าวิทยาจำนวน 102 คนและ นักเรียนระดับประถมศึกษาในตำบลคูเต่าในเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาจำนวน 148 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 250 คน และครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 คน เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังโซนปลายน้ำ คลองอู่ตะเภา โดยเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนคูเต่าวิทยา

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนผลของการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาว่าได้ผลต่อการดูแลคลองอู่ตะเภาและเสริมสร้างความรู้แก่ผู้เรียนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายโดยวิธีการต่างๆ ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของลุ่มน้ำอู่ตะเภา และมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน

3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์

4. สรุปหาบทเรียน/สังเคราะห์องค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายตลอดแนวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

Close