นักวิจัย

ชื่อโครงการ  โครงการวิจัยการยกระดับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วมสู่อาชีพประมงยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวเบญจวรรณ  เพ็งหนู และคณะ

ปีที่จัดทำ  : 2558

ได้รับการสนับสนุนจาก จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2558

 

คำนำ

         สรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใต้ โครงการยกระดับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วม สู่อาชีพประมงยั่งยืน ของชุมชนบ้านช่องฟืน หมู่ 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นอีกรูปแบบกิจกรรมหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทำงานของชุมชนที่ยกระดับการทำงานจากปฏิบัติการสู่การพัฒนาในลักษณะการร้อยเรียงมาเป็นการเขียนข้อมูลที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งปฏิบัติการเหล่านั้นมาจากการลองผิดลองถูกมาหลากหลายรูปแบบ โดยใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ของชุมชน ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำไปสู่การความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลสาบอันจะส่งผลต่อการเกิดความยั่งยืนของอาชีพประมงในอนาคต
         อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานโดยผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงกระบวนการควบคู่กับการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานพื้นที่ในชุมชนตลอดถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคส่วนนโยบาย อีกทั้งยังได้พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนทั้งเก่าและใหม่ไปพร้อมๆ กันเพื่อนำไปสู่การเติมเต็มให้เกิดกลไกการทำงานที่มีพลังและเข้มแข็งขึ้นโดยมีทีมสนับสนุนด้านวิชาการจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

________________________________________________________________________

 

ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยกติกาชุมชนเพื่อการทำประมงที่ยั่งยืน

 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเบญจวรรณ  เพ็งหนู และคณะ

ได้รับการสนับสนุน : จากโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

 

บทนำและวัตถุประสงค์

ในวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ ศาลาโรงอาหาร โรงเรียนบ้านช่องฟืน ได้มีการประชุม ผู้ที่ประกอบอาชีพประมง ตลอดถึงสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านช่องฟืนทุกครัวเรือน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน เพื่อมาทบทวน สรุปการดำเนินงานและกติกาข้อตกลงของการประกาศเขตอนุรักษ์หน้าบ้านช่องฟืน (เขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำ ทั้งชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ) เพื่อจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรกันอย่างจริงจังและทุกคนมีความรู้สึก ความเป็นเจ้าของโดยแท้จริง และที่ประชุมมีมติ ให้ออกเป็นกฎกติกาข้อตกลงและถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการดูแลเขต ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านช่องฟืน ทั้ง 3 รูปแบบและให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

     ดังนั้น  การมีกติกาข้อตกลงของชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์และเพิ่มขึ้นของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา จึงเป็นความท้าทายที่ชุมชนต้องการหาคำตอบเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่และขยายผลในรูปแบบของการสื่อสารทางสาธารณะด้วยงานวิจัยชุมชน ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่มาจากผลการปฏิบัติการที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ และนำไปสู่การเชื่อมโยงและผลักดันสู่นโยบายในระดับต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการ/รูปแบบการได้มาของกติกาข้อตกลงของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชุมชน  บ้านช่องฟืน กรณี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านช่องฟืน

2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อน/หลัง เกิดกติกาข้อตกลงชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร(กรณีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชุมชน บ้านช่องฟืน)

3. เพื่อสร้างการเรียนรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในมิติของข้อตกลงชุมชนที่ส่งผลต่อความ

4. เข้มแข็งสู่ชุมชนจัดการตนเอง สู่การขยายผลในชุมชนใกล้เคียงและการประสาน ผลักดันนโยบายในระดับต่างๆ

Close