นักวิจัย

โครงการการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าพรุฉิมพลีอย่างยั่งยืน

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้รับผิดชอบ:   นายอัษฎา   บุษบงค์

 

บทคัดย่อ

     โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่พรุฉิมพลี ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อชุมชนได้เปิดวงคุยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เกิดข้อตกลง (กติกา)ของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมและทุกคนในหมู่บ้าน/ตำบลยอมรับกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่พรุฉิมพลี ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกันอย่างยั่งยืนกติกา ที่ชุมชนยอมรับและนำไปปฏิบัติ โดยมีขอบเขตการศึกษา ในพื้นที่ป่าพรุฉิมพลี ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์  ประชากรเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน หมู่ ๒ และ หมู่๓ ต.เชิงแส โดยมีวิธีดำเนินการที่สำคัญ คือ

- วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่พรุฉิมพลี

- จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกติกา/มาตรการที่ควรกำหนดเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพรุฉิมพลี เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

- จัดทำ (ร่าง)กติกา/มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพรุฉิมพลีอย่างยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย

- นำเสนอ(ร่าง)กติกา/มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพรุฉิมพลีอย่างยั่งยืน ในที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขอความคิดเห็น

- ปรับปรุงกติกา/มาตรการฯตามความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดทำเป็นเอกสาร/ป้ายประกาศ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

- จัดเวทีสาธารณะระดับตำบลเพื่อประกาศการใช้กติกา/มาตรการให้ผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

Close