งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
คู่มือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4/6
หมวด   งานวิจัยเชิงนโยบาย
ผู้วิจัย   1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   -
สาขาวิชา  
ดาวน์โหลด  
Close