งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มที่3) ผลการศึกษาผลกระทบและสภาพความพร้อมด้านชุมชน สังคมและเครื่องมื่อสนับสนุน
หมวด   งานวิจัยเชิงนโยบาย
ผู้วิจัย   1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   -
สาขาวิชา  
ดาวน์โหลด  
Close