งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
แผนการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงนโยบาย
ผู้วิจัย   1. นางเบญจวรรณ ธีระกุล
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close