งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2546
หมวด   งานวิจัยเชิงนโยบาย
ผู้วิจัย   1. สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close