งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
ระดับความเข้มข้นรวมของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในน้ำคลองอู่
หมวด   งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ
ผู้วิจัย   1. นางสาวจิราภรณ์ ผุดผาด
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close