งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
การประเมินการปนเปื้อนน้ำมันบริเวณปากทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ
ผู้วิจัย   1. นางสาวจริยา อ่อนทอง
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close