งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
การแพร่กระจายของแคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตะกอนทะเลสาบสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ
ผู้วิจัย   1. นางสาวปิยวรรณ นาคินชาติ
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close