งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจำกัดมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ
ผู้วิจัย   1. นายนิคม ละอองศิริวงศ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close