งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
คุณภาพน้ำบ่อตื้นในแหล่งชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
หมวด   งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ
ผู้วิจัย   1. นางสาวธนวรรณ บุญมณี
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close