งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการวิจัย การส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล คาบสมุทรสทิงพระ
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นางพูนทรัพย์ ศรีชู
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close