งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
กระบวนการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
หมวด   งานวิจัยเชิงสังคม
ผู้วิจัย   1. นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close