งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
องค์กรจัดการลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในบริบทของการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงสังคม
ผู้วิจัย   1. นางสาวเสาวลักษณ์ กุณฑล
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close