งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา(คูขุด) จังหวัดสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงสังคม
ผู้วิจัย   1. นางสาวอรสา คงทอง
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close