งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
กระบวนการพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์น้ำ : กรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
หมวด   งานวิจัยเชิงสังคม
ผู้วิจัย   1. นางสาวฐาปนีย์ เกื้อคลัง
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close