งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการกระบวนการสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้ำคลองปริก
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นางสาลาโสม หมัดระหมาน
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close