งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการเฝ้าระวังโซนปลายน้ำ คลองอู่ตะเภา โดยเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงเรียนคูเต่าวิทยา
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นางวัชรี จันทชาติ
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close