งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการวิจัยรูปแบบการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร :กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพะตง
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นายวิสิษฐ์ศัดิ์ ทองอำภา
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   -
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close