งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (พื้นที่ พันธุ์ปลา และคุณภาพน้ำ) บริเวณลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาฯ
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นายอำนวย สุขสวัสดิ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   -
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close