งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบ
หมวด   วิทยานิพนธ์
ผู้วิจัย   1. นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close