งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการการจัดการเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำโดยประชาชน
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นายฉิ้น บัวบาน
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close