งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการการศึกษาพืชสมุนไพรในเขตป่าชุมชนเขาหัวช้างอย่างยั่งยืน
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นายธนินธรณ์ ขุนจันทร์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close