งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการวิจัยความมั่นคงทางด้านอาหารพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ กรณีการทำนาข้าวประหยัดเมล็ดพันธุ์
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นางพูนทรัพย์ ศรีชู
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close