งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการสำรวจและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำในคลองอู่ตะเภา
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นายอุดม ปวีณขจรวงศ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close