งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการวิจัยกติกาชุมชนเพื่อการทำประมงที่ยั่งยืน
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ
สาขาวิชา   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดาวน์โหลด  
Close