งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา
หมวด   วิทยานิพนธ์
ผู้วิจัย   1. นางสาวนาตยา แท่นนิล
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด  
Close